כּנור דוד

Kinnor David - "a most attractive blog".

Saturday, July 29, 2006

Asaf Namir


And:
Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
Et tibi reddetur votum in Jerusalem
Exaudi orationem meam.
Ad te omnis caro veniet...

Asaf Namir was one of our best men. May light etertnal shine upon him; may he rest in peace.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home